Regulamin

Konkurs Mistrzowie Kuchni

Mistrzowie Kuchni to konkurs organizowany przez Electrolux Poland Sp. z o.o („Electrolux”), który ma na celu wybranie najlepszych projektów rozwiązań kuchennych oferowanych przez profesjonalnych projektantów kuchni w ramach kategorii „Zaprojektowana kuchnia” (razem zwanych „Obszarem tematycznym”), dokładniej opisanych w informacji umieszczonej na stronie internetowej konkursu („Konkurs”).

Poniżej został określony regulamin konkursu („Regulamin”). Należy zapoznać się z Regulamin, aby móc czuć się pewnie, przystępując do Konkursu jako uczestnik.

Należy również zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych, zawierającym informacje o tym, w jaki sposób Electrolux może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych w związku z Konkursem.

Regulamin opublikowany jest na stronie konkursu https://kitchendesign.aeg.com/pl/ .

Regulamin został opracowany w celu zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego przebiegu Konkursu.

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje Regulamin. Jeżeli osoba zgłasza udział w imieniu podmiotu prawnego, oświadcza ona, że jest upoważniona do działania w imieniu takiego podmiotu i że akceptacja Regulaminu tworzy prawnie wiążące zobowiązanie po stronie tego podmiotu prawnego. Użyty w niniejszym dokumencie termin „Uczestnik” odnosi się do osoby zgłaszającej oraz, w stosownych przypadkach, każdego podmiotu prawnego, w imieniu, którego osoba ta działa.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM PRZED ZGŁOSZENIEM SWOJEGO UDZIAŁU W KONKURSIE. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI REGULAMINU NIE MOŻNA W ŻADNYM WYPADKU ZGŁOSIĆ SWOJEGO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 1. Dozwoleni uczestnicy
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest otwarte dla profesjonalnych projektantów kuchni z Polski, którzy są osobami prawnymi: przedsiębiorstwami w formie dowolnej spółki, której kapitał zakładowy znajduje się w posiadaniu jednego lub większej liczby podmiotów prawnych lub osobami fizycznymi mającymi ukończone 18 lat.
  2. Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli zwycięzcą zostanie wybrana osoba prawna, nagroda może zostać wykorzystana tylko przez jedną osobę fizyczną.
  3. Uczestnik, który zostanie wybrany zwycięzcą, zostanie poproszony o zweryfikowanie swoich kwalifikacji projektanta.
 2. Nagrody i wyrazy uznania
  1. Electrolux ma na celu wyłonienie trzech zwycięzców (pierwsze, drugie i trzecie miejsce) w Obszarze tematycznym. Nagrody zostały przedstawione poniżej i są łącznie zwane „Nagrodą”. Kategoria „Zaprojektowana kuchnia”
  2. Pierwsza nagroda obejmuje: czerwony fotel Heart Cone Chair, nocleg w Hotelu Warszawa dla dwóch osób oraz udział w warsztatach Electrolux Taste Center dla dwóch osób. Termin warsztatów zostanie ustalony w późniejszym terminie.
  3. Druga nagroda obejmuje: czerwony Fotel RM58 – Roman Modzelewski 1958r, nocleg w Hotelu Warszawa dla dwóch osób oraz udział w warsztatach Electrolux Taste Center dla dwóch osób. Termin warsztatów zostanie ustalony w późniejszym terminie.
  4. Trzecia nagroda obejmuje licencję bezterminową na CAD Kuchnie Standard z Modułem Render PRO, nocleg w Hotelu Warszawa dla dwóch osób oraz udział w warsztatach Electrolux Taste Center dla dwóch osób. Termin warsztatów zostanie ustalony w późniejszym terminie.
  5. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
   Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.
  6. Nagrody przyznane Uczestnikom zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
  7. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona i zostanie potrącona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie odprowadzony do właściwego organu podatkowego.
 3. Jury
  1. Jury dokonujące wyboru zwycięzcy składa się z ekspertów i liderów branżowych w dziedzinie gotowania i projektowania kuchni („Jury”). Jury podejmie decyzję, którzy uczestnicy zostaną wyłonieni jako zwycięzcy według własnego uznania, biorąc pod uwagę kryteria oceny określone w rozdziale 5 poniżej. Decyzja Jury jest ostateczna. Ani Jury, ani Electrolux nie mają obowiązku wyjaśniania, dlaczego uczestnik nie został wybrany zwycięzcą.
 4. Rejestracja
  1. Rejestracja rozpoczyna się w dniu 8 marca 2019 r., a termin do zgłaszania uczestnictwa upływa 30  czerwca 2019 r. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej konkursu https://kitchendesign.aeg.com/pl/
  2. Uczestnicy mogą przedłożyć więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe w Obszarze tematycznym Konkursu.
  3. Podczas rejestracji uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie wniosku internetowego i podanie następujących informacji:
   1. Nazwa firmy lub imię i nazwisko;
   2. E-mail firmy;
   3. Firmowa strona internetowa
  4. Uczestnik musi przesłać dokumentację uzupełniającą w celu umożliwienia lepszego zapoznania się ze zgłoszeniem uczestnika, w szczególności zdjęcia, ale także wszelkie inne dokumenty, które uczestnik uzna za istotne.
  5. Informacje i dokumenty przedłożone do Konkursu nie mogą zawierać żadnych informacji poufnych.
 5. Kryteria oceny
  1. Jury nie będzie rozpatrywało zgłoszeń konkursowych:
   1. złożonych przez uczestników, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 1.1;
   2. niespełniających wymagań określonych w art. 4;
   3. niezawierających urządzenia kuchennego sprzedawanego przez Electrolux i opatrzonego znakiem towarowym AEG;
   4. do których została dołączona niewystarczająca i/lub nieodpowiednia dokumentacja, niespełniająca wymagań określonych w art. 4.4 (całkowity lub częściowy brak, brak jasności i/lub nieczytelność minimalnego, niezbędnego materiału wymaganego do udziału w konkursie); lub
   5. których przedmiot stanowi propozycję „nieobjętą zakresem” (zgłoszenie niezgodne z celem Konkursu i Obszarami tematycznymi).
  2. Jury oceni zgłoszenia, oceniając projekt i kreatywność, zwłaszcza umiejętności pomagania użytkownikom w wyostrzaniu ich zmysłów w kuchni, biorąc pod uwagę:
   1. czy zgłoszenie obejmuje urządzenia AEG, które pozwalają konsumentowi osiągnąć maksymalny efekt w ramach ich kuchennych doświadczeń;
   2. czy zgłoszenie stanowi połączenie innowacyjności, formy i funkcji;
   3. czy zgłoszenie zostało oparte na oczekiwaniach konsumenta;
   4. czy zgłoszenie jest estetyczne; oraz
   5. mając na uwadze dziedzictwo wartości projektowych AEG, czy zgłoszenie bierze pod uwagę środowisko oraz czy jest ono znaczące i istotne, a także zapewnia intuicyjną łatwość użytkowania.
 6. Zapewnienia i zwolnienie z odpowiedzialności
  1. Każdy uczestnik oświadcza i zapewnia, że jego zgłoszenie:
   1. jest oryginalnym utworem, w stosunku do którego uczestnikowi przysługują wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej oraz wobec którego posiada on nieograniczone prawo do gospodarczego wykorzystania;
   2. nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, takich jak znaki towarowy, prawa do wzoru i/lub prawa autorskie;
   3. nie narusza tajemnic przemysłowych ani handlowych żadnych osób trzecich ani żadnych innych praw (w tym, między innymi, przepisów dotyczących kontroli eksportu);
   4. nie stanowi przedmiotu umowy z żadną osobą trzecią;
   5. nie zawiera żadnych zniesławiających treści, oświadczeń, oburzających stwierdzeń ani żadnych innych treści, które mogłyby zaszkodzić imieniu, poważaniu lub reputacji Electrolux lub jakiejkolwiek innej osoby lub firmy;
   6. nie zawiera żadnych treści pornograficznych ani seksualnych ani treści o jakimkolwiek charakterze dyskryminacyjnym (w tym w szczególności w zakresie dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, religię i/lub przekonania polityczne osób lub grup), ani treści promujących przemoc lub wyrządzanie krzywdy jakiejkolwiek żywej istocie ani żadnych innych obraźliwych, nieprzyzwoitych bądź niewłaściwych treści;
   7. nie zawiera żadnych gróźb ani treści mających na celu zastraszenie, nękanie lub złe traktowanie jakiejkolwiek prywatnej osoby; oraz
   8. nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów i nie zawiera treści zachęcających do niezgodnego z prawem postępowania.
  2. Uczestnik dodatkowo zapewnia, że informacje zawarte w plikach CAD pobranych przez uczestnika w celu sporządzenia i przesłania zgłoszenia nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób, aniżeli w celu stworzenia i przedłożenia zgłoszenia do niniejszego Konkursu. Niezależnie od powyższego, uczestnik może również wykorzystywać wspomniane wyżej pliki CAD wyłącznie w celu zaprojektowania kuchni dla konsumentów.
  3. Uczestnik również zapewnia, że wszystkie informacje, dane oraz, ogólnie, wszelkie inne materiały zgłoszone do Konkursu są dokładne, poprawne, zgodne z prawdą i kompletne. Tym samym uczestnicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia wyżej wymienionych zapewnień.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do rekompensowania Electrolux i wszelkim jej podmiotom powiązanym, pracownikom, agentom i dostawcom oraz do zwolnienia ich z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, pozwów, zobowiązań i rozliczeń powstałych w związku z naruszeniem przez uczestnika któregokolwiek z postanowień poprzednich artykułów 6.1 – 6.2.
 7. Prawa własności intelektualnej
  1. Składając zgłoszenie, uczestnik udziela Electrolux niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do:
   1. wykorzystywania jego imienia i nazwiska, firmy oraz zdjęć/obrazów zawartych w przedłożonym zgłoszeniu („Licencjonowany materiał”) w celach promocyjnych i reklamowych poprzez, między innymi, publikowanie dowolnej części Licencjonowanych materiałów i powiązanych materiałów na dowolnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych powiązanych z Electrolux lub na stronach internetowych osób trzecich upoważnionych przez Electrolux; oraz
   2. modyfikowania, edytowania, zmieniania, przeformatowywania, sporządzania fragmentów, tłumaczenia lub streszczania Materiału licencjonowanego w celach określonych w ust. 7.1.i powyżej.
  2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że firma Electrolux nie może znaleźć się w gorszej sytuacji niż w jakiej by się znajdowała, gdyby jego zgłoszenie nigdy nie zostało przedstawione Electrolux. Rozległe prace projektowe i rozwojowe prowadzone przez Electrolux mogą dotyczyć takich samych pomysłów lub pomysłów podobnych do tych, które są przekazywane w ramach zgłoszenia. W związku z powyższym uczestnik potwierdza, że know-how i własność intelektualna należące już do grupy kapitałowej Electrolux w momencie przedstawienia zgłoszenia lub które zostaną opracowane przez Electrolux na późniejszym etapie niezależnie od zgłoszenia lub z których Electrolux korzysta niezależnie od zgłoszenia mogą być wykorzystywane bez ograniczeń i że takie wykorzystanie nie narusza praw własności intelektualnej uczestnika.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30).
  2. Electrolux Poland sp. z o.o. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
   1. imię i nazwisko Uczestnika
   2. adres poczty elektronicznej
   3. adres korespondencyjny
   4. dane niezbędne do rozliczenia obowiązku podatkowego w przypadku osoby, która otrzyma Nagrodę
   5. wszelkie pozostałe dane przesłane przez Uczestnika dobrowolnie w ramach udziału w Konkursie
  3. Electrolux przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
   1. organizacji i prowadzenia Konkursu,
   2. komunikacji z Uczestnikami
   3. wydania Nagród
  4. Electrolux Poland sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  5. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez okres przedawnienia roszczeń lub przez okres przewidziany przez przepisy odrębne. Dane Uczestnika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przetwarzane będą w tym celu aż do wycofania zgody.
  6. Uczestnik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego brania udziału w Konkursie.
  7. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych do PUODO.
  9. Electrolux Poland sp. z o.o. może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 9. Postanowienia ogólne
  1. Electrolux zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników oraz swobodę w ustalaniu kryteriów oceny zgłoszeń i wyłonienia zwycięzców.
  2. Electrolux zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który:
   1. próbuje ingerować w proces rejestracji lub przebieg Konkursu;
   2. działa z naruszeniem niniejszego Regulaminu; lub
   3. postępuje w sposób niewłaściwy, niesportowy i sprzeczny z interesem spokojnego i płynnego przebiegu Konkursu.
  3. Electrolux w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec żadnego uczestnika za żadne szkody, w tym między innymi szkody specjalne, wynikowe, przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie, włączając w to utracone zyski, utracone dane, utracone przychody i utracone możliwości biznesowe, niezależnie od tego, czy firma Electrolux wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód.
  4. Electrolux nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw czy dóbr innych osób przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy osoby uprawnione zwrócą się do Electrolux z roszczeniami w związku z wykorzystywaniem przez niego przekazanych w ramach Konkursu i nagrodzonych prac, Uczestnik, który złożył kwestionowaną pracę konkursową, zobowiązany jest zwolnić Electrolux od roszczeń osób trzecich lub wyrównać poniesione przez Electrolux szkody wynikające z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
  5. W żadnym wypadku przedstawienie zgłoszenia, dokonanie wyboru ani przyznanie nagrody w Konkursie nie może być rozumiane ani interpretowane jako oferta lub umowa o pracę z Electrolux.
  6. Uczestnicy nie są uprawnieni do wynagrodzenia za udział ani zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych udziałem w niniejszym Konkursie lub Nagrodą.
 10. Obowiązywanie
  1. Obowiązki określone w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w momencie złożenia zgłoszenia do Konkursu i pozostają w mocy do zakończenia Konkursu. Artykuły, które ze względu na swój charakter zachowują moc po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu, w tym między innymi artykuły dotyczące zapewnień i zwolnienia z odpowiedzialności oraz praw własności intelektualnej będą obowiązywać po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu.
 11. Rozwiązywanie sporów
  1. Konkurs i niniejszy Regulamin są regulowane i we wszystkich aspektach są interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez uwzględniania norm kolizyjnych. Wszelkie kontrowersje, które mogą wyniknąć w związku z Konkursem i niniejszym Regulaminem, w tym spory dotyczące jego ważności, interpretacji, realizacji, rozwiązania lub wykonania będą podlegały sądowi właściwemu dla miasta Warszawy.